Radca Prawny Ryszard Krych - Kancelaria Radcy Prawnego Łódź

 

Kancelaria Radcy Prawnego w  Łodzi

Telefon: 515 277 243 

porady prawnika, radca prawny w Łodzi  Strona główna        porady prawnika, radca prawny w Łodzi  Porady prawne      porady prawnika, radca prawny w Łodzi Pisma urzędowe i procesowe        porady prawnika, radca prawny w Łodzi Reprezentowanie przed sądem      porady prawnika, radca prawny w Łodzi Kontakt

Radca Prawny Ryszard Krych

 Zakres usług

 Sprawy ZUS

 Sprawy lokalowe

 Sprawy rozwodowe

 Sprawy rodzinne

 Alimenty

 Sprawy spadkowe

 Sprawy o nieruchomości

 Sprawy komornicze

 Upadłość konsumencka

 Sprawy z prawa pracy

 Reprezentowanie Klientów

 Pisma procesowe

 Negocjacje rokowania

 Odszkodowania

 Słowniczek

 Linki

 Kancelaria

 
Telefon: 515 277 243
 

Adres Kancelarii
KRYCH LEX

 
 
Łódź,
ul. Zachodnia 70,
pokój 110
 

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


SPRAWY KOMORNICZE (EGZEKUCYJNE)

 

- skarga na czynności komornika

- ustawowe wyłączenia z egzekucji (co nie podlega egzekucji)

- jakie przedmioty nie podlegają egzekucji

- wstrzymanie czynności komornika,

- zawieszenie postępowania egzekucyjnego

- umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek

- umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu

- umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa

- ustawowe ograniczenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę

- ustawowe ograniczenia egzekucji z renty i emerytury,

- ustawowe ograniczenia egzekucji z zasiłków

- ustawowe ograniczenia  egzekucji z rachunku bankowego

- ograniczenia egzekucji wobec małżonka dłużnika

- powołanie przez dłużnika ograniczenia odpowiedzialności zastrzeżonego w tytule wykonawczym

- pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (powództwo przeciwegzekucyjne ekscydencyjne)

- pozew o pozbawienie lub ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego ( powództwo przeciwegzekucyjne opozycyjne)

- powództwo o ustalenie, że tytuł nie może być wkonywany przeciwko konkretnej osobie

- pozew o ustalenie, że egzekwowana należność nie istnieje

- egzekucja świadczeń alimentacyjnych

- egzekucja długów spadkowych

- zasady prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych

- zajęcie wynagrodzenia za pracę,

- zajęcie zasiłku chorobowego,

- zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia i  z umowy o dzieło

- zajęcie rzeczy ruchomej (np. samochodu)

- egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej (np. samochodu)

- sprzedaż przez komornika zajętych ruchomości (z wolnej ręki, komisowi, przedsiębiorstwu handlowemu, w drodze licytacji)

- przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela

- zajęcie rachunku bankowego (kwota wolna od zajęcia)

- egzekucja z rachunków w SKOK

- zajęcie rachunku wspólnego,

- eksmisja z lokalu mieszkalnego,

- eksmisja dłużnika, któremu Sąd przyznał prawo do  lokalu socjalnego,

- eksmisja z powodu stosowania przemocy w rodzinie

- eksmisja do tymczasowego pomieszczenia

- eksmisja do noclegowni (czas pobytu w noclegowni oraz skutki eksmisji do noclegowni)

- zajęcie nieruchomości,

- egzekucja z ułamkowej części nieruchomości

- egzekucja z użytkowania wieczystego

- ujawnienie zajęcia nieruchomości

- zajęcie nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków

- wniosek o wpis o zajęciu w księdze wieczystej

- przyłączenie się do egzekucji nieruchomości

- rozporządzenie nieruchomością po zajęciu

- zarząd zajętą nieruchomością

- opis i oszacowanie zajętej nieruchomości

- skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

- dodatkowy opis i oszacowanie

- obwieszczenie o licytacji nieruchomości,

- pierwszeństwo przejęcia nieruchomości

- warunki licytacyjne nieruchomości

- licytacja nieruchomości

- druga licytacja nieruchomości

- przejęcie nieruchomości przez wierzyciela na własność

- postanowienie o przybiciu na rzecz licytanta

- zażalenie na postanowienie co do przybicia

- postanowienie o przysądzeniu własności

- wygaśnięcie praw i roszczeń z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości

- przejęcie udziału we współwłasności egzekwowanej nieruchomości przez  współwłaściciela nieruchomości rolnej

- przejęcie przez wierzyciela  nieruchomości (własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) w razie bezskuteczności drugiej licytacji

- dochodzenie należności na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego,

- egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

- instytucja wyjawienia majątku przez dłużnika

- egzekucja administracyjna

- zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej,

- zażalenie na postanowienie o oddalające wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

- zażalenie na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego

- zażalenie na postanowienie o oddalające wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

- zażalenie na postanowienie o oddalające wniosek o wydanie zaświadczenia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego

 

              Blokada konta bankowego przez komornika.

W Kancelarii Radcy Prawnego dowiemy się także jak radzić sobie z blokadą konta bankowego przez komornika. Prawnik poradzi Państwu jak odnaleźć się w takiej sytuacji. Jeśli Państwa konto bankowe zostało zajęte przez komornika, warto przyjść na poradę prawną do Kancelarii Radcy Prawnego.

 

 

Kancelaria udziela porad prawnych oraz pomocy prawnej w szerokim zakresie oraz  reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji.

Kancelaria zapewni Państwu wszechstronną pomoc prawną, począwszy od udzielenia porady prawnej, do przygotowania pism procesowych oraz reprezentacji Państwa w sądzie na sali sądowej.


Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Telefon: 515 277 243 

Kancelaria znajduje się w Łodzi, ul. Zachodnia 70, lokal Nr 110.
(między ulicą Więckowskiego a Próchnika).

 

Porady prawne w Łodzi, projekt WWW strony internetowe Łódź